Present Senior Leaders

Present Senior Leaders

 

Position

Name

Contact mode

Secretary of the Party Committee

Yao Jie

president@dlou.edu.cn

Deputy Secretary of the Party Committee,

President

Song Linsheng

slsh@dlou.edu.cn

Vice Secretary of the Party Committee

Wu Lianchen

wulianchen@dlou.edu.cn

Committee member of the Party Committee, 

Vice President

Feng Duo

fengduo@dlou.edu.cn

Vice President

Zhang Guochen

zhangguochen@dlou.edu.cn

Committee member   of the Party Committee, 

Vice President

Hu Yucai

hyc@dlou.edu.cn

Committee member of   the Party Committee, 

Secretary of Committee for Discipline Inspection

Wang Yuqing

wangyuqing@dlou.edu.cn

Committee member  of the Party Committee, 

Vice President

Zhao Letian

zlt@dlou.edu.cn


返回原图
/